• Bestel gemakkelijk online of bezoek één van onze 9 winkels
 • Wij scoren gemiddeld een 8.4

Klantenservice

shipping

Veelgestelde vragen

 • Account aanmaken
  • Klik rechts bovenaan op ‘Registreren’ om op de registreerpagina te komen. Vul daar alle velden met een * in. Voor een veilig wachtwoord raden wij aan om een combinatie van tekens, cijfers en letters van minimaal 6 karakters te maken. Het wachtwoord en je e-mailadres heb je nodig om in te kunnen loggen.
 • Account deactiveren
  • Wanneer u uw account niet meer wenst te gebruiken, kunt u uw account laten deactiveren. Stuur ons dan een bericht door op de knop rechtsonder te klikken, zodat wij dit voor u in orde kunnen maken.
 • Algemene voorwaarden Gooshoreca
  • Onderstaande algemene voorwaarden worden gehanteerd door Goos horeca B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Stadhoudersmolenweg 62, 7317 AW Apeldoorn.

   1. Toepasselijkheid

   Op alle door of namens Goos horeca B.V. gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de door Goos horeca B.V. gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijking van het in de algemene voorwaarden bepaalde vindt slechts plaats nadat zulks uitdrukkelijk en schriftelijk met Goos horeca B.V. is overeengekomen. Goos horeca B.V. wijst op voorhand een beroep op de eigen inkoopvoorwaarden af, tenzij de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Goos horeca B.V. aan koper wordt bevestigd.

   2. Aanbiedingen

   Alle door Goos horeca B.V. gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht. Een overeenkomst met Goos horeca B.V. komt eerst tot stand nadat Goos horeca B.V. zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop Goos horeca B.V. een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.

   Alle aanbiedingen van Goos horeca B.V. geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Goos horeca B.V. dan wel haar leveranciers strekt.

   3. Conformiteit

   Binnen onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaire en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Goos horeca B.V. ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

   4. Prijzen
   Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. De door Goos horeca B.V. getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is Goos horeca B.V. bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.

   Laagste prijsgarantie is van toepassing als voldaan word aan volgende voorwaarden:

   1) Het bedrijf gevestigd is in Nederland
   2) Het artikel identiek is
   3) De leverings- en garantievoorwaarden gelijk zijn
   4) het prijsverschil moet door ons controleerbaar zijn
   5) Het artikel moet origineel verpakt geleverd worden. Showroommodellen en demomodellen zijn uitgesloten.

   5. Bestellingen

   Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website www.Goos horeca B.V..nl volledig is doorlopen. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Goos horeca B.V. en haar klanten, dan wel tussen Goos horeca B.V. en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Goos horeca B.V. gedane bestelling, is Goos horeca B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Goos horeca B.V..

   6. Wijzigingen

   Het annuleren van een met Goos horeca B.V. gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Goos horeca B.V.. De koper is gehouden aan voor alle voor Goos horeca B.V. hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Goos horeca B.V. te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kunnen Goos horeca B.V. slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Goos horeca B.V..

   7. Vrachttoeslag

   Op alle afleveringen van Goos horeca B.V. geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor de koper inzichtelijk in het bestelproces. Bestellingen boven € 500,00 excl. BTW zijn franco huis. Met uitzondering van de eilanden. Indien U niet aanwezig bent op de aangegeven leverdag en wij moeten de bestelling nogmaals aanbieden, zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen. De kosten bedragen €35,00 excl. BTW.

   8. Risico overgang

   Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Goos horeca B.V. geleverde goederen gaat over op de koper nadat Goos horeca B.V. de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

   9. Afname verplichting

   De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

   10. Levertijden

   De door Goos horeca B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Goos horeca B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Goos horeca B.V. haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Goos horeca B.V., maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Goos horeca B.V., dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden. Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan de koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met Goos horeca B.V. gesloten overeenkomst. Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

   Het is Goos horeca B.V. toegestaan de verkochte zaken in gedeelten af te leveren.

   11. Uitsluiting aansprakelijkheid

   Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Goos horeca B.V. is Goos horeca B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst. Goos horeca B.V. is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Goos horeca B.V. in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.

   Indien op enig moment een beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd, dan laat zulks de geldigheid van de overige voorwaarden in stand.

   12. Betaling

   Betaling van het door Goos horeca B.V. gefactureerde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra Goos horeca B.V. heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Goos horeca B.V. is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product. Betaling van het aan Goos horeca B.V. verschuldigde dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, strekt een betaling van de koper eerst in mindering op de oudst vervallen factuur, met dien verstande dat Goos horeca B.V. steeds bevoegd is een openstaande factuur naar haar keuze aan te wijzen op welke factuur de betaling in mindering trekt.

   13. Uitsluiting verrekening

   Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met Goos horeca B.V. gesloten overeenkomst op te schorten.

   Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting jegens Goos horeca B.V. voldoet, treedt het verzuim rechtstreeks in werking en is koper de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Bij niet tijdige betaling is koper gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden bepaald op een bedrag van 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 50,00.

   In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

   Bij niet tijdige voldoening van de facturen van Goos horeca B.V. is Goos horeca B.V. bevoegd haar verplichtingen uit lopende overeenkomsten met koper op te schorten, alsmede is zij bevoegd zekerheid te verlangen voor de voldoening van enige verplichting van koper uit de met Goos horeca B.V. gesloten overeenkomsten. Deze zekerheid kan, naar keuze van Goos horeca B.V., bestaan in de vorm van een bankgarantie, hypotheek of pandrecht, dan wel borgtocht.

   14. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

   De door Goos horeca B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Goos horeca B.V. tot dat de koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met Goos horeca B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door Goos horeca B.V. verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van Goos horeca B.V. op koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door koper.

   Koper is verplicht de door Goos horeca B.V. onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan Goos horeca B.V. af te geven. Koper verleent Goos horeca B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van Goos horeca B.V. op volledige schadeloosstelling.

   Door Goos horeca B.V. aan koper geleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud van Goos horeca B.V. vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.

   Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, behoudt Goos horeca B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke Goos horeca B.V. op koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door Goos horeca B.V. geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van Goos horeca B.V. is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van Goos horeca B.V. daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodszakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

   Indien derden enig recht op het door Goos horeca B.V. onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is koper gehouden Goos horeca B.V. zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

   Koper verplicht zich op het eerste verzoek van Goos horeca B.V. daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Goos horeca B.V. op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

   15. Garantie
   Goos horeca B.V. garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zulks gedurende een periode van 12 maanden na de levering.

   Koper komt geen beroep op de garantieverplichting van Goos horeca B.V. toe indien koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft (laten) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, dan wel indien koper het geleverde onoordeelkundig heeft gehandeld, gebruikt of onderhouden.

   Door Goos horeca B.V. worden nimmer verregaandere verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend, dan de verplichting tot het, naar keuze van Goos horeca B.V., vervangen dan wel crediteren, dan wel repareren van de door Goos horeca B.V. geleverde producten waaraan enig gebrek kleeft. Goos horeca B.V. is nimmer gehouden schade te vergoeden, indien goederen zijn geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie. Afhandeling van een beroep op de garantie is in dat geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

   Koper vrijwaart Goos horeca B.V. voor alle schade, welke voor Goos horeca B.V. mocht ontstaan als gevolg van vorderingen die derden in verband met de door Goos horeca B.V. aan koper geleverde goederen mochten verkrijgen.

   16. Reclamaties

   Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd, of de geleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

   Worden zichtbare gebreken of te korten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Goos horeca B.V. te melden.

   Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Goos horeca B.V..

   Indien de reclamatie betreft het verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd betreft dient koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst.

   Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.

   Indien goederen door de koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

   Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens Goos horeca B.V. worden geretourneerd.

   In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door Goos horeca B.V. geleverde goederen, door Goos horeca B.V. worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van Goos horeca B.V. behoren. In een dergelijk geval waarin Goos horeca B.V. zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd de koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 5% van de oorspronkelijke order som (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.

   17. Bedenktijd en ontbinding

   In het geval van consumenten verkoop heeft de wederpartij gedurende 7 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, , met uitzondering van maatwerk en producten die geen voorraadartikel zijn. In dat geval berekenen wij afhankelijk van het product 25 tot 30% annuleringskosten. De wederpartij dient de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste en voor eigen rekening aan Goos horeca B.V. retour te zenden. Goos horeca B.V. zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten.

   18. Storingen

   Storingen kunt u op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij ons melden. Wij streven erna de storing binnen 48 uur op te lossen.

   19. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

   Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.

   De door ons geboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de wederpartij

   20. Gegevensbeheer

   Indien u een bestelling plaatst bij Goos horeca B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Goos horeca B.V.. Goos horeca B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

   Goos horeca B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Goos horeca B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

   21. Intellectuele eigendom en auteursrechten

   Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Goos horeca B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Goos horeca B.V. toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Goos horeca B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Goos horeca B.V., ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Goos horeca B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Goos horeca B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

   Goos horeca B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

   22. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

   Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen koper en Goos horeca B.V., zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem, een en ander onverminderd op grond van dwingende wetsbepalingen bevoegde rechter.

   Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 • Artikel terugsturen
  • Van toepassing op nieuwe apparatuur.

   Wij doen er alles aan om onze producten met zoveel mogelijke informatie te tonen op internet. Desondanks kan het voorkomen, dat u een product niet juist heeft besteld of dat wij een onjuiste levering uitleveren. Een besteld product kan in sommige gevallen geretourneerd worden, indien de wet Kopen op Afstand van toepassing is. Deze wet is bedoeld voor transacties tussen consumenten en bedrijven. Bij zakelijke bestellingen kan hier geen beroep op worden gedaan. De volgende zaken zijn van belang: 

   Artikelen
   Het te retourneren product moet in de originele verpakking worden geretourneerd. Retour gestuurde producten worden niet teruggenomen indien ze:
   a. Gebruikt zijn
   b. Beschadigd zijn
   c. Speciaal voor u zijn gemaakt
   d. Speciaal voor u zijn besteld
   e. Geen retournummer hebben
    
   Hoe retourneer ik een aankoop?
   Stuur ons een retourverzoek via het onderstaande formulier en vul deze compleet in.    
   Na ontvangst van uw retourverzoek wordt deze binnen 1 werkdag beoordeeld en ontvangt u via e-mail een bericht van ons.
   Indien uw retourverzoek is goedgekeurd ontvangt u een retourbon. Deze dient u te allen tijde bij uw retour zending te voegen, indien de retourbon niet is bijgevoegd nemen wij uw retour niet in behandeling.

   Retour te zenden producten moeten binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld. Dit kan alleen per e-mail met ingesloten, compleet ingevuld formulier.
   Het te retourneren product moet binnen 7 werkdagen na aanmelding van de retour aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn;
   De retourzending moet zijn voorzien van een retourbon, die u van ons ontvangen heeft na goedkeuring retournering;
   De retourzending dient te worden verstuurd naar: Goos Horeca, Stadhoudersmolenweg 62, 7317 AW Apeldoorn
   De retourzending dient voldoende te zijn gefrankeerd.

   Frankeren retourzending
   De kosten voor het retourzenden komen voor uw eigen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. U dient retouren altijd voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd. Het risico van de retourzending (eventuele schade) ligt bij degene die de zending retourneert.

    
   Kosten retourzending
   Wij nemen alleen goederen terug na acceptatie verzoek en als deze ongeopend en in de originele verpakking zijn. Bij het retourneren of omruilen van producten wordt 35% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
   Let dus goed op wat u bestelt, bijvoorbeeld op de maat en voltage/wattage van de producten. Let ook goed op wanneer u onderdelen (zoals bijvoorbeeld GN geleiders, rekjes, frituurmanden, knoppen deurrubbers, onderdelen voor kranen, etc.) bestelt dat deze uitsluitend passen in/op de benoemde apparatuur. 

   Verwerking en terugbetaling
   Zodra de artikelen zijn ontvangen en verwerkt, wordt het bijbehorende bedrag binnen 30 dagen op uw rekening teruggestort.

 • Beschadigd artikel ontvangen
  • Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de verwerking van uw bestelling. Mocht er tijdens de ontvangst toch iets niet in orde zijn met uw bestelling, dan dient u dit ons uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk via ons schadeformulier te melden. Hierbij is het noodzakelijk, dat u onderstaand formulier voor de beschadigde Gooshoreca producten compleet ingevuld meestuurt, zodat wij het kunnen beoordelen.(Dit product mag niet in gebruik worden genomen) Let op u bent verplicht foto's te uploaden zodat wij uw schadegeval in behandeling kunnen nemen.

   Hoe meld ik schade na ontvangst goederen?

   Stuur ons een melding via onderstaand schadeformulier, vul deze compleet in en stuur het volgende mee:

   • Foto’s van de beschadiging
   • Kopie van de factuur
   • Kopie van de afleverbon van de transporteur


   Na ontvangst van uw schadeformulier ontvangt u binnen 2 werkdagen bericht van ons of deze gerechtvaardigd is. Na de acceptatie van de schade nemen wij met u contact op om deze adequaat af te handelen.

 • Bestellen bij Gooshoreca
  • Wanneer u het gewenste artikel gevonden hebt, klikt u op de knop ‘In winkelwagen’. U kunt op elk moment naar uw winkelwagen door rechts bovenaan op ‘winkelwagen’ te klikken of door het toevoegen van artikelen. U rond uw bestelling af door te klikken op ‘Afrekenen’. Voor een succesvolle bestelling is een geldig e-mailadres, een factuur- en een leveringsadres nodig. Daarnaast hebben we ook uw telefoonnummer nodig, zodat het externe transportbedrijf, indien van toepassing, snel contact op kan nemen om een bezorgafspraak te maken.
 • Bestelling wijzigen
  • Indien uw bestelling nog niet is verzonden kunnen we altijd kijken of de bestelling te wijzigen is. U kunt dit verzoek uitvoeren via onderstaand button. Zodra uw bestelling verstuurd is is het helaas niet meer mogelijk de bestelling te wijzigen.
 • Details over mijn bestelling
  • Bij ‘Mijn bestellingen’ vind u een overzicht van uw laatste bestellingen. Wanneer u op ‘Bestelling bekijken’ klikt, krijgt u een gedetailleerd overzicht van uw bestelling.
 • Hoe kan ik betalen
  • IDeal
   Deze betaalmethode is mogelijk voor iedereen met een Nederlandse bankpas en kaartlezer. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.  

   Mastercard, Visa, American Express
   U kunt uw creditcardgegevens via onze beveiligde SSL procedure veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling.

   Bankoverschrijving
   Indien u niet over internetbankieren, paypal of een creditcard beschikt, dan kunt u kiezen om het bedrag zelf over te maken. Na uw bestelling ontvangt u een e-mail van onze betalingsverkeer partner Buckaroo, waarop u alle gegevens kunt vinden om het bedrag over te maken. Uw bestelling wordt direct verzonden, zodra u het geld heeft overgemaakt.

   Paypal
   Met een PayPal account kunt u direct betalen voor al uw aankopen zonder dat u persoonlijke informatie over het internet hoeft te sturen. PayPal is dus een hele makkelijke en veilige betaalmethode. Om te kunnen betalen met PayPal, moet u zich eenmalig registreren. Dit kunt u het beste doen vóórdat u een aankoop doet. Door u te registreren maakt u uw eigen Paypal betaalrekening aan. Op de PayPal website kunt u heel eenvoudig het tegoed online aanvullen. Het geld is direct beschikbaar voor betalingen of aankopen.  

   Mistercash (alleen voor Belgische klanten)
   Mister Cash is de naam voor Belgische betaalkaarten. Met behulp van een PIN code kun je als Belgische inwoner betalen bij diverse winkels, tankstations, drank of andere automaten. Daarnaast is het mogelijk om op internet er online betalingen mee te verrichten. Je kunt dan middels het nummer van de kaart en de vervaldatum een online betaling met Mistercash doen

   Op rekening - alleen voor (semi) overheidsinstellingen
   Betalen op rekening is bij ons geen probleem voor (semi) overheidsinstellingen. Uw order wordt direct na bestelling verzonden en vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om de factuur te voldoen.

   Rembours
   U kunt er ook voor kiezen om uw bestelling onder rembours te laten opsturen. Dit betekent dat u pas betaald als u het pakket van de bezorger ontvangt. U dient het totaal bedrag van uw bestelling contant te betalen aan de bezorger. Let op: voor deze betaalmethode wordt € 25,- aan bezorgkosten in rekening gebracht. Rembours niet mogelijk boven de € 2000,-
 • Hoe kan ik feedback geven?
  • Omdat het voor ons belangrijk is dat u tevreden bent en wij onze klantenservice willen blijven verbeteren, kijken wij uit naar uw feedback. Door op de knop rechtsonder te klikken, kunt u eenvoudig uw feedback naar ons versturen.
 • Hoe kan ik mijn bestelling annuleren
  • Om uw bestelling te annuleren, kunt u ons eenvoudig via de knop rechtsonder een bericht sturen. Nadat wij uw e-mail hebben ontvangen en verwerkt, ontvangt van ons een bevestiging. Na een geslaagde annulering van uw opdracht ontvangt u een bevestigingsmail en wordt het uitstaande bedrag via onze boekhouding aan u uitbetaald. Houd er rekening mee dat het proces volgens de Algemene Voorwaarden tot 30 dagen kan duren. Een bestelling die via de website word geplaatst word terugbetaald via betaalprovider Pay.nl
 • Hoe snel ontvang ik mijn bestelling
  • Veel producten zijn binnen 48 uur verzendklaar en kunnen binnen enkele dagen verzonden worden.

   Het kan helaas weleens voorkomen dat wij een product moeten bestellen bij een leverancier hierdoor kunnen wij niet binnen 48 uur leveren.
   Wilt u zekerheid over de gewenste levertijd neem dan contact op met onze klantenservice.
 • Informatie over de nieuwsbrief
  • Met de Gooshoreca nieuwsbrief informeren we je geregeld over nieuws en aanbiedingen bij Gooshoreca. Hoe kan ik me voor de nieuwsbrief aanmelden? Om altijd op de hoogte te zijn van nieuws en aanbiedingen van Gooshoreca, kun je je op elk moment aanmelden door rechts onderaan de homepage op ‘Nieuwsbrief’ te klikken. De nieuwsbrief ontvang u wekelijks gratis in uw inbox.
 • Is de verzending echt gratis
  • Voor leveringen binnen Nederland boven de € 100,- worden geen verzendkosten berekend. Bestelt u onder dit bedrag vragen wij een kleine vergoeding van € 7.95. Voor bestellingen naar België wordt boven de € 100,- geen verzendkosten berekend. Bestelt u onder dit bedrag vragen wij een kleine vergoeding van € 7.95. Uw bestelling wordt op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 8.00 en 18.00 uur bezorgd. Afspraken over een gewenste leveringsdatum of een verlate levering zijn in overleg met de klantenservice mogelijk.
 • Kan ik de producten ergens bekijken
  • Een groot deel van al onze producten zijn te bekijken in de showroom. Bel van te voren met onze klantenservice zodat zij kunnen kijken of het gewenste product te bekijken is een van onze 9 vestigingen.
 • Klantgegevens wijzigen
  • Wanneer u bent ingelogd kunt u onder ‘Mijn klantenprofiel’ uw naam, e-mailadres en wachtwoord veranderen.

   Om iets te veranderen klikt u op het betreffende veld. Wanneer u hiermee klaar bent, klikt u op ‘Update’ om de wijzigingen te bevestigen.
 • Lease voorwaarden
  • Lease voorwaarden


   artikelen 1 Lessee’s verplichting tot algehele amortisatie:

   Lessee huurt van lessor en lessor huurt aan lessee het leaseobject tegen een leasesom zoals in het Leasecontract is vastgelegd. Gedurende de basishuurperiode zoals is vastgelegd in het leasecontract kan het leasecontract niet worden opgezegd.

   artikel 2 Teruggave en afwezigheid van eigendomsaanspraken:

   Na afloop van de basishuurperiode dient de lessee het leaseobject binnen een periode van 14 da- gen aan de lessor te retourneren, indien het contract na afloop van de basishuurperiode met inacht- neming van bepaalde in artikel 17 niet wordt verlengd. De lessee verkrijgt door het leasecontract geen enkele aanspraak om tijdens, dan wel bij of na het verstrijken van de basishuurperiode of enige verlenging daarvan de eigendom van het leaseobject te verwerven.

   Artikel 3 Aflevering:

   Lessor zal zorgdragen voor de levering/ afgifte van het leaseobject. Montage en inbouw, indien dit is overeengekomen, geschiedt voor rekening en risico van lessee. Voor zover nodig zal lessee ervoor zorgen dat opstelruimte en toegang daarvoor geschikt zijn voor de installatie van het leaseobject en het gebruik daarvan. Lessee zal tevens zorgen, voor zover nodig, voor veilige aansluitingen en al wat vereist is om het leaseobject te doen functioneren. De door lessor opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen worden beschouwd, tenzij anders overeengekomen. Voor niet tijdige of niet correcte aflevering is lessor eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Lessee heeft echter geen enkele aanspraak op enige vergoeding van welke aard dan ook indien en voor zover dit niet aan grove schuld of opzet van lessor te wijten is. Indien de installatie van het leaseobject, voor zover nodig, niet kan worden begonnen of voltooid als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van lessee of als gevolg van andere aan lessee toe te rekenen factoren, wordt het leaseobject geacht te zijn geïnstalleerd op datum van aflevering of op datum dat het object aan lessee ter aflevering is aangeboden. Lessor is niet aansprakelijk voor enige schade welke groter is dan de aankoopsom van het lease- object, behoudens grove schuld dan wel opzet aan de zijde van lessor.

   Artikel 4 Terugtrekking van de lessor:

   De lessor is gerechtigd het leasecontract te beëindigen, wanneer het leaseobject omwille van omstandigheid buiten de macht van de lessor niet geleverd wordt of niet geleverd kan worden door de leverancier. Tot aan de afgifte van het leaseobject aan de lessee is de lessor gerechtigd het leasecontract te beëindigen, wanneer er na afsluiting van het contract omstandigheden aan het licht komen betreffende de kredietwaardigheid van de lessee, die redelijkerwijs laten vermoeden dat de lessee zijn contractuele verplichtingen niet zal nakomen. Ingeval van wat is bepaald in de artikelen 4.1 en 4.2 is lessor niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook jegens lessor dan wel jegens enige derde.

   Artikel 5 Leasingtermijnen, aanpassing, verrekening, BTW:

   Lessor behoudt zich het recht voor de leaseprijzen, indien (i) de aanschafprijs van het leaseobject voor aflevering van het leaseobject wijzigt, (ii) het BTW tarief wijzigt, dan wel (iii) afgifte en ont- vangst van het object niet plaatsvindt binnen 4 weken na aanvaarding van de aanvraag door lessee en de kapitaalmarktrente met meer dan 1% is gewijzigd, overeenkomstig te herzien. Heeft één van voorgenoemde omstandigheden een verzwaring van de plichten van lessee en/ of lessor tot gevolg dan zijn beide partijen gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. De leasesom wordt mede berekend op basis van de beheerkosten verbonden met de geautomatiseerde betaling van de leasetermijnen. Indien lessee een andere betalingswijze wenst zal de leasesom met EUR 10 aan administratiekosten per verschuldigde (maandelijkse) betaling worden verhoogd. Betaling zal geschieden elke eerste dag van het kwartaal vanaf de maand van ondertekening van de overeenkomst. De door lessor gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de op verschuldigde kosten, vervolgens de verschenen rente en tenslotte de opeisbare hoofdsom die het langst openstaat (en de lopende rente). Door overschrijding van de betalingstermijn is lessee van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en worden deze vorderingen van lessor direct opeisbaar. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemoeid met de invordering van de leasesommen zullen door lessee worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag. De in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen. Deze kosten zullen lessee in rekening worden gebracht. Indien lessee in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen tot betaling van de leasesom, dan zal lessee aan lessor een rente van 1% verschuldigd zijn bovenop het in de leasesom opgenomen rentepercentage, zulks te berekenen over het op het moment van de rentebetaling nog niet betaalde deel van de totale leasesom en de op dat moment niet betaalde rente verschenen op eerdere rentevervaldata deel uitmakende van de leasesom, onverminderd de overige rechten van lessor.

   Artikel 6 Verplichting tot ontvangst van het object:

   De lessee verplicht zich ertoe de afgiftebevestiging onmiddellijk te ondertekenen en te bezorgen aan de lessor, zodra hij het leaseobject ontvangen heeft, het gecontroleerd heeft op foutloosheid en functionaliteit en de overeengekomen staat heeft vastgesteld. Daarbij moet de lessee het leaseobject onderzoeken met passende zorgvuldigheid, aangezien de lessor de koopprijs aan de leverancier be- taalt op basis van de ondertekende afgiftebevestiging. Indien lessee bij afgifte van de afgiftebevestiging wist dan wel behoorde te weten dat zij door zijn/ haar toedoen dan wel nalaten het leaseobject niet in oorspronkelijke staat en zonder gebreken (foutloos) heeft ontvangen, dan is hij/ zij jegens lessor de daardoor veroorzaakte schade verschuldigd.

   Artikel 7 Koopcontract tussen lessor en leverancier, garantie:

   De inkoopvoorwaarden van de lessor liggen aan de basis van het koopcontract voor het lease- object. Deze regelen de garantieclaims van de lessor als koper als volgt: Indien het leaseobject, na aflevering daarvan gebreken vertoont, dan moet de verkoper na ont- vangst van de ingebrekestelling binnen een periode van 5 dagen het object op zijn kosten herstellen. Bij mislukking van het herstel heeft de koper naar keuze recht op verlaging van de koopprijs (ver- mindering) of op ontbinding van de koop.

   7.1..2. Voor het overige gelden de bepalingen van Boek 7 Titel 1 (koop en ruil) van het Burgerlijk Wet- boek.

   Ingeval het gebrek na aflevering door lessor aan lessee verwezenlijkt dan moet lessee de aan hem overgedragen garantierechten binnen de gestelde termijn geldend maken en de lessor onmiddellijk in kennis stellen van de claim. De lessor moet voortdurend op de hoogte gehouden worden door toezending van de correspondentie. De lessor zelf is bij vaststelling van een fout of gebrek enkel aansprakelijk, wanneer hij de fout of het gebrek opzettelijk verzwegen heeft of wanneer een door hem verzekerde eigenschap ontbreekt. Ingeval lessee gebruik maakt van haar bevoegdheid ex artikel 7.2 zal in geval van koopprijsverlaging of ontbinding van de koop is de lessee gehouden betaling direct aan de lessor te eisen. Het leaseobject mag de lessee enkel aan de leverancier teruggeven bij gelijktijdige terugbetaling van de koopprijs aan de lessor.

   Artikel 8 Gebruik, kosten, reparaties, toestemmingen:

   De lessee verplicht zich ertoe het leaseobject enkel te gebruiken voor het overeengekomen doel, het op zijn kosten in correcte en functionerende staat te houden, het op elke mogelijke manier te beschermen tegen overbelasting en het op doelmatige wijze te onderhouden en te verzorgen. Bedrijfs -en onderhoudskosten, inclusief de kosten voor noodzakelijke reparaties en reserveonderdelen, zijn voor rekening van de lessee. De lessee verplicht zich ertoe het leaseobject niet af te staan of door te geven aan derden en ook niet terug te geven aan de leverancier. Het leaseobject mag enkel overgedragen worden aan derden voor reparatiedoeleinden en dit slechts gedurende de daarvoor noodzakelijke tijd. De lessee heeft met name niet het recht het leaseobject verder te verhuren zonder voorafgaande toestemming van de lessor. De weigering van een dergelijke toestemming geeft de lessee niet het recht het leasecontract te ontbinden of anderszins te beëindigen. Lessee zal het retentierecht bij afgifte voor reparatie of her- stel uitsluiten. De lessee is verplicht alle officiële en overige toestemmingen, die nodig zijn voor het gebruik van het leaseobject, op zijn kosten aan te vragen en te handhaven. Hij moet alle wetten, verordeningen, voorschriften en adviezen van de fabrikant en van de leverancier, die betrekking hebben op het lease- object of het gebruik ervan, in acht nemen.

   Artikel 9 Meldingsplicht, bescherming van eigendom:

   De lessee heeft de schriftelijke toestemming van de lessor nodig voor de verandering van de overeengekomen standplaats van het leaseobject en ook voor veranderingen aan het leaseobject zelf. Ingebouwde onderdelen worden eigendom van de lessor. Indien het leaseobject verbonden wordt aan een onroerende zaak of een andere roerende zaak, dan gebeurt dit enkel en alleen in functie van een tijdelijk doel en enkel en alleen met de bedoeling en op zodanige wijze, dat het leaseobject naar verkeersopvattingen geen onderdeel van die andere on- roerende of roerende uitmaakt, in de zin van artikel 4 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en dat de verbinding na afloop van de overeengekomen leaseperiode kan worden opgeheven zonder beschadiging van betekenis aan het leaseobject of een der zaken. Indien de lessee niet zelf eigenaar is van de onroerende zaak of de andere onroerende zaak, dan is hij verplicht de eigenaar attent te maken op het tijdelijke karakter van de verbinding en moet hij de lessor op diens verzoek een schriftelijke bevestiging van de eigenaar voorleggen met betrekking tot het tijdelijke karakter van de verbinding. De lessor of zijn lasthebbers hebben het recht het leaseobject tijdens de gebruikelijke kantoor- uren te inspecteren of te controleren. Op verzoek moet het leaseobject op een zichtbare plaats gemarkeerd worden als eigendom van de lessor. De lessee is verplicht alle dreigende of reeds plaatsgevonden negatieve inwerkingen op het leaseobject onmiddellijk mee te delen aan de lessor. Met name in geval van een dreigende of reeds voltrokken conservatoire en executoriale maatregelen met betrekking tot het leaseobject of de on- roerende of roerende zaak, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, waar het leaseobject zich bevindt, moet lessee de lessor hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, het proces-verbaal van inbeslagneming overhandigen en de naam en het adres van de schuldeiser, die conservatoire of executoriale maatregelen neemt of dreigt te nemen, bekend maken. Dat geldt niet, wanneer deze zelfde maatregelen veroorzaakt werd door de lessor.

   Artikel 10 Alle rechten, belastingen, heffingen:

   Alle rechten, belastingen, heffingen en andere lasten, die verband houden met het bezit en gebruik van het leaseobject, worden gedragen door de lessee. Zolang het leaseobject in het bezit van de lessee is, ontheft de lessee de lessor van alle mogelijke claims die derden – inclusief overheidslichamen op grond van de opstelling, het gebruik of de eigendomsrechten op het leaseobject indienen.

   artikel 11 Risicoaansprakelijkheid:

   Vanaf het moment van de overhandiging en afgifte tot aan de teruggave van het leaseobject draagt de lessee het risico van toevallig verlies of toevallige vernietiging, diefstal en beschadiging van het leaseobject. Ook het gevaar voor voortijdige slijtage wordt gedragen door de lessee. Dergelijke gebeurtenissen ontheffen de lessee niet van zijn verplichtingen uit het leasecontract; dat geldt ook voor diens verplichting tot volledige amortisatie (zie artikel 1). Schadeloosstellingen, die de lessor op grond van deze gebeurtenissen ontvangen heeft, moe- ten gebruikt worden voor de herstel resp. vervanging van het leaseobject of in mindering worden ge- bracht op de betalingsverplichtingen van de lessee, indien het leasecontract beëindigd wordt. Bij een contract voor totale amortisatie moet een aftrek evenwel slechts plaatsvinden voor zover de schade- loosstelling samen met een bereikte exploitatieopbrengst de (afgerente) dagwaarde overschrijdt, die het leaseobject in contractuele staat bij afloop van het contract zou gehad hebben

   artikel 12 Totaal verlies, diefstal, andere schadegevallen in de zin van artikel 12, lid 1:

   Wanneer één van de in artikel 12, lid 1 genoemde gebeurtenissen zich voordoet, dan moet de lessee de lessor hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. In geval van totaal verlies, vernietiging of diefstal van het leaseobject heeft de lessee het recht het leasecontract om deze reden op te zeggen. De opzegging moet plaatsvinden binnen de 3 weken nadat de lessee kennis genomen heeft van het feit dat er aan één van deze voorwaarden voldaan is. Indien de lessee geen gebruik maakt van zijn opzeggingsrecht, dan moet de lessor binnen een passende termijn op kosten van de lessee voor vervanging zorgen. Indien de lessee de vervangende levering weigert, dan geldt de afwijzingsmededeling als opzegging van het leasecontract. Op de gevolgen van een opzegging is het bepaalde in artikel 17 van toepassing. In geval van beschadiging of voortijdige slijtage – met uitzondering van een totaal verlies (cf. artikel 13, lid 2) – van het leaseobject is de lessee verplicht naar keuze ofwel het leaseobject op zijn kosten door de fabrikant of in een gespecialiseerde werkplaats te laten re- pareren en opnieuw in contractuele staat te brengen, of het leasecontract op te zeggen. Voor de opzegging en hun gevolgen gelden artikel 13, lid 2 zinnen 2 en 5. De reparatieopdracht moet onmiddellijk na het plaatsvinden van het schadegeval uitbesteed worden, indien de lessee geen gebruik maakt van zijn opzeggingsrecht. Wanneer de uitbesteding van de reparatieopdracht niet binnen 4 weken na het plaatsvinden van het schadegeval aangetoond wordt aan de lessor door overlegging van de schriftelijke reparatieopdracht, dan heeft de lessor het recht het leasecontract op te zeggen. Op de gevolgen van de opzegging is het bepaalde in artikel 17 van toepassing. Indien het leaseobject uit meerdere voorwerpen bestaat en indien enkel onderdelen getroffen zijn door beschadiging, slijtage of verlies, dan gelden bovenstaande bepalingen dienovereenkomstig.

   artikel 13 Schadeverzekering, verzekeringsuitkeringen en andere schadeloosstellingen:

   Voor dekking van de door de lessee overeenkomstig artikel 11, lid 1, zin 1 te dragen risico’s moet er een schadeverzekering – bij elektr. apparaten in de vorm van een elektronicaverzekering – af- gesloten worden ten bedrage van de herstellings- en vervangingswaarde, waarvan de kosten gedragen worden door de lessee. De lessee heeft het recht de verzekering af te sluiten bij een verzekeraar van zijn keuze. Daarbij kan een eigen risico van 25% van de vervangingswaarde, maar van ten hoogste EUR 500 overeengekomen worden. De verzekeraar moet een verzekeringscertificaat verstrekken ten gunste van de lessor. Uit het verzekeringscertificaat moet de verzekering van de risico’s overeenkomstig artikel 12, alinea 1, zin 1 en het overeengekomen eigen risico blijken. Zolang de lessor niet over dit certificaat beschikt, zal de lessor het leaseobject op kosten van de lessee opnemen in de door hem afgesloten algemene schadeverzekering. Voor deze verzekering gelden de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de Schadeverzekering. Daarbij moet voor het individuele schadegeval een eigen risico van EUR 150 voorzien worden, bij totaal verlies van radio-/autotelefoons en kopieerapparaten een eigen risico van 25% van de vervangingswaarde. Het eigen risico moet gedragen worden door de lessee. Indien het leaseobject overeenkomstig lid 3 opgenomen is in de algemene schadeverzekering van de lessor, dan worden de verzekeringskosten per kalenderjaar vooraf ingevorderd. De lessee heeft echter steeds het recht de verzekering zelf af te sluiten. Indien de lessee achteraf een verzekeringscertificaat op naam van de lessor voorlegt, dan worden reeds betaalde verzekeringskosten evenredig terugbetaald. De lessee draagt hierbij zijn claims uit het verzekeringscontract en tegen mogelijke veroorzakers van schade over aan de lessor. Zolang de lessor de lessee niet meegedeeld heeft, dat hij deze claims zelf indient, is de lessee in geval van schade verplicht deze claims in opdracht van de lessor op eigen kosten in te dienen en directe betaling aan de lessor te eisen. Een in het verzekeringscontract voorzien eigen risico moet in elk geval door de lessee gedragen worden. Ontvangen verzekeringsuitkeringen en andere schadeloosstellingen moeten door de lessor gebruikt worden overeenkomstig artikel 11, lid 2 of in mindering gebracht worden. Voor zover de lessee schadevergoeding betaald heeft voor een schade die door de verzekeraar of een andere derde te compenseren is, is de lessor verplicht de schadeloosstellingen, die van de verzekeraar of een derde ontvangt, door te geven aan de lessee. De lessor heeft tevens het recht eventuele schadeclaims over te dragen aan de lessee. Voor het overige gelden bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de Schadeverzekering.

   Artikel 14 Redenen voor ontbinding:

   Indien lessee niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt dan wel indien gegronde vrees bestaat dat lessee niet in staat is of zal zijn enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, na te komen, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement , (aanvraag van) surséance van betaling, onder curatelestelling van de lessee dan wel zijn vennoot, verplaatsing van woonplaats of vestigings- adres van lessee dan wel vennoot, of stillegging, verplaatsing, ontbinding of liquidatie van diens onderneming, overname of juridische fusie of splitsing change of control dan wel een overeenkomstige maatregel naar buitenlands recht, is lessee van rechtswege en onmiddellijk in verzuim en is lessor gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan lessor ver- der toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Lessor is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

   artikel 15 Gevolgen van ontbinding:

   Indien de lessor gebruik maakt van zijn recht op ontbinding of indien de lessee gebruik maakt van zijn opzeggingsrecht overeenkomstig artikel 12, dan heeft de lessor recht op betaling van de voor de totale leasetijd nog uitstaande leasetermijnen. De aftrek of verrekening van bespaarde renten en andere ontbinding gebonden voordelen – inclusief eventuele verzekeringsuitkeringen en andere schadeloosstellingen (cf. artikel 13, lid 2 en artikel 13, lid 6) – ten gunste van de lessee geschiedt overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen. De claim van de lessor is opeisbaar met in- gang van de opzegging. De lessee is verplicht het leaseobject onmiddellijk op zijn kosten en op eigen risico terug te ge- ven op het vestigingsadres van de lessor dat vermeld staat in het leasecontract of aan een door de lessor aangeduide derde, wiens zetel dichter bij de zetel van de lessee gelegen is. Indien de lessee het leaseobject niet onmiddellijk teruggeeft, dan heeft de lessor het recht het leaseobject op kosten van de lessee te laten afhalen. Met uitzondering van de in artikel 13 geregelde gevallen van voortijdige contractbeëindiging moet het leaseobject zich bij de teruggave in een correcte, functionele staat bevinden die overeen- stemt met de staat bij levering, rekening houdend met de slijtage die eigen is aan het contractuele gebruik. Indien het leaseobject zich niet in deze staat bevindt, dan heeft de lessor het recht, maar niet de verplichting, het op kosten van de lessee te laten herstellen in een contractuele, functionele staat.

   Artikel 16 Dood van de lessee:

   Indien de lessee overlijdt, hebben zijn erfgenamen het recht het contract aan het einde van een contractkwartaal op te zeggen. Voor de gevolgen van de opzegging geldt artikel 17 dienovereenkomstig.

   artikel 17 Einde van het contract, opzegging, verlenging, teruggave van het leaseobject, geen verwervingsrecht van de lessee:

   Beide partijen kunnen het leasecontract voor het eerst opzeggen aan het einde van de basis- huurperiode met een opzeggingstermijn van 3 maanden. Het verkooprecht van de lessor aan het einde van de basishuurperiode overeenkomstig artikel 2 blijft onaangetast door de opzegging. Indien er aan het einde van de basishuurperiode geen gebruik gemaakt wordt van het opzeg- gingsrecht, dan wordt het contract met 6 maanden verlengd. Hetzelfde geldt voor de daarop volgen- de tijd, wanneer het contract niet door één van beide partijen opgezegd wordt met een termijn van 3 maanden voor het einde van de verlengingstijd. Indien het leasecontract opgezegd wordt overeenkomstig lid 1, dan moet de lessee het lease- object bij het einde van het contract teruggeven aan de lessor. Voor de teruggave gelden de bepalingen van artikel 15, lid 2 en 3. Indien het leaseobject niet in contractuele staat teruggegeven wordt en de bereikte exploitatie- opbrengst daardoor niet beantwoordt aan de opbrengst die het leaseobject in contractuele staat zou hebben opgeleverd, dan moet de lessee het verschil vergoeden. Indien de lessee het leaseobject in strijd met zijn verplichting overeenkomstig lid 4 niet binnen de gestelde termijn teruggeeft, dan moet hij voor elke bijkomende dag 1/30 betalen van de voor de contractperiode overeengekomen maandelijkse leasetermijn. Tijdens deze periode blijven de plichten van de lessee die verbonden zijn aan dit contract onverminderd van kracht. Indien de lessee de verantwoordelijkheid draagt voor de vertraging van de teruggave, dan moet hij ook de kosten voor het ophalen van het leaseobject en andere schade die veroorzaakt wordt door de vertraging vergoeden aan de lessor. Indien de lessor de lessee een termijn gesteld heeft met de vermelding dat hij na afloop van de termijn het leaseobject niet meer aanvaardt en schadevergoeding eist, dan heeft hij het recht, als onderdeel van zijn schade de dagwaarde te eisen, die het leaseobject in contractuele staat bij de afloop van de termijn gehad zou hebben. Voor de periode vanaf het einde van het contract tot aan de afloop van de termijn komen de lessor de rechten toe overeenkomstig lid 5.

   Artikel 18 Overdracht van rechten en plichten, schuldvergelijking, retentierecht:

   De lessor heeft het recht alle rechten en plichten of afzonderlijke rechten uit dit contract voor herfinanciering over te dragen aan de herfinancierder. De overdracht mag geen juridische of economische nadelen voor de lessee met zich meebrengen. Indien de herfinancierder de lessee op de hoogte stelt van de overdracht, dan is deze verplicht, de overdrachtsmededeling te bevestigen en binnen de 10 dagen terug te sturen naar de herfinancierder. Ter bescherming van de herfinancierder wordt voor het geval van een insolventieprocedure m.b.t. het vermogen van de lessor uit voorzorg het volgende overeengekomen: Indien de herfinan cierder het recht heeft het leaseobject te exploiteren door verhuring, dan is de lessee verplicht op ver- zoek van de herfinancierder het leasecontract tegen dezelfde voorwaarden en op basis van de bereikte stand van de contractafwikkeling opnieuw af te sluiten met de herfinancierder of een door hem benoemde dochteronderneming. De lessee mag daardoor juridisch en economisch niet in een nadeligere positie geplaatst worden, dan waarin hij zich zou bevinden indien er geen sprake zou zijn van een insolventie. De lessee kan zijn rechten en plichten uit dit contract enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van de lessor overdragen of verpanden. De lessee kan vorderingen van de lessor enkel verrekenen met eigen claims, wanneer zijn tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is. De lessee kan enkel beroep doen op een retentierecht wanneer dit berust op dit leasecontract.

   Artikel 19 Balansinzage, inlichtingen:

   Bij aankoopwaarden boven EUR 40.000,-- is de lessee verplicht jaarlijks zijn jaarbalans en het jaar- verslag ter inzage te overhandigen aan de lessor of zijn herfinancierder en op verzoek verdere inlichtingen te geven over zijn financiële positie.

   artikel 20 Wijziging van woon- of vestigingsadres:

   De lessee moet een wijziging van woonplaats of firmazetel onmiddellijk meedelen aan de lessor. Het- zelfde geldt voor (persoonlijk) medeaansprakelijke vennoten van de lessee.
 • Leveradres wijzigen
  • Indien u uw leveradres dient te wijzigen kunt u via onderstaande button een verzoek indien. Wanneer de zending verzonden is, is het helaas niet mogelijk het leveradres te wijzigen.
 • Leveren jullie ook in het buitenland
  • Het aanbod van Gooshoreca richt zich niet alleen op klanten in Nederland en Belgie. Tegen een meerprijs kunnen de goederen worden geleverd in het buitenland u kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice.
 • Levering op de Waddeneilanden
  • Voor briefpost en pakketpost bestellingen zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Deze worden volgens de standaardprocedure aan jou verstuurd. Voor producten die via onze transportdienst worden geleverd (koelkasten & grootkeuken apparatuur) zijn hier wel kosten aan verbonden. De producten worden in het laatste geval afgeleverd bij het distributiecentrum voor jouw eiland. Wij verzoeken je om contact op te nemen met het distributiecentrum om een bezorg afspraak in te plannen.


   Je kunt contact opnemen met het distributiecentrum op jouw eiland:

   Naam: Beers/van Eijk
   Gevestigd in: Den Helder
   Eiland: Texel
   Tel.nr: 0223-637747

   Naam: v/d Vlas Transport
   Gevestigd in: Harlingen
   Eilanden: Vlieland+Terschelling
   Tel.nr: 0517-412787

   Naam: H.T.O. de Vries
   Gevestigd in: Holwerd
   Eiland: Ameland
   Tel.nr: 0519-562447

   Naam: Visser Transport/v.d Meulen
   Gevestigd in: Lauwersoog
   Eiland: Schiermonnikoog
   Tel.nr: 0519-349999

 • Vraag over een product
  • Wanneer de productbeschrijving niet voldoende informatie geeft, kunt u uw specifieke vragen stellen door ons een bericht te sturen via de knop hieronder.
 • Wachtwoord vergeten
  • Als u uw wachtwoord vergeten bent, kun u bij het inloggen op ‘Wachtwoord vergeten?’ klikken. Als u hier uw e-mailadres invult, krijg u een e-mail en kunt u een nieuw wachtwoord bevestigen.